Sample.sk

Kvalita

Spokojnosť našich zákazníkov s dodávkou tovarov v požadovanej kvalite, v stanovených termínoch a na dohovorené miesto je našou hlavnou prioritou.

Politika kvality a environmentu

1. Požiadavky zákazníka sú v našej spoločnosti na prvom mieste, preto k ich uspokojeniu pristupujeme s náležitou vážnosťou a zodpovednosťou.

2. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje význam a dôležitosť svojich pracovníkov a preto im vytvára vhodné pracovné prostredie pre plné využitie ich schopností v prospech naplnenia cieľov spoločnosti.

3. Pri realizácii obchodných činností je dôležitá predovšetkým kvalita našich dodávateľov. Na základe tejto skutočnosti sa so starostlivo vybranými dodávateľmi snažíme vytvárať dlhodobé obojstranne výhodné zväzky a partnerstvá.

4. Základom pre vykonávanie našich činností a dosiahnutie stanovených cieľov je vykonaná procesná analýza a uplatňovaný systémový prístup k riadeniu realizácie.

5. Všetky realizované činnosti dôkladne monitorujeme a analyzujeme. Takto získané podklady sú základom pre prijímanie našich rozhodnutí.

6. Neustále sledujeme vývojové trendy v oblasti nášho podnikania a snažíme sa im prispôsobiť a držať s nimi krok.