Sample.sk

Kvalita

Spokojnosť našich zákazníkov s dodávkou tovarov v požadovanej kvalite, v stanovených termínoch a na dohovorené miesto je našou hlavnou prioritou.

Politika kvality a životného prostredia

1. Požiadavky zákazníka sú v našej spoločnosti na prvom mieste, preto k ich uspokojeniu pristupujeme s náležitou vážnosťou a zodpovednosťou.

2. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje a uvedomuje si svojich pracovníkov a preto vytvára vhodné pracovné prostredie pre plné využitie ich schopností v prospech naplnenia cieľov spoločnosti.

3. Pri realizácii obchodných činností je dôležitá predovšetkým kvalita našich dodávateľov. Na základe tejto skutočnosti sa tak starostlivo vybranými dodávateľmi snažíme získať dlhodobé obojstranne výhodné zväzky a partnerstvá.

4. Základom pre vykonávanie našich činností a stanovených cieľov je vykonaná procesná analýza a uplatňovaný systémový prístup k riadeniu realizácie.

5. Všetky realizované činnosti monitorujeme a analyzujeme. Takto získané podklady sú základom pre prijímanie našich rozhodnutí.

6. Neustále sledujeme naše vývojové trendy v oblasti podnikania a snažíme sa im prispôsobiť a držať s nimi krok.

7. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje význam a dôležitosť svojich pracovníkov a preto im vytvára vhodné pracovné prostredie pre plné využitie ich schopností v prospech naplnenia cieľov spoločnosti.