Sample.sk

Ionexové hmoty

Pošlite nám požiadavku

Ionexové hmoty na váš dopyt vám spracujeme ponuku na dodávku, prípadne aj výmenu, pre ionexové hmoty LEWATIT najvyššej kvality od svetového výrobcu LANXESS Deutschland GmbH.

Sme jediným zmluvným predajcom ionexových hmôt zn. LEWATIT pre Slovenskú republiku a zároveň predajcom pre Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju a Čiernu Horu.

Viac informácií o ionexových hmotách nájdete na stránke výrobcu LANXESS Deutschland GmbH.

▷ Specialty chemicals company | Who we are | LANXESS

▷ Lewatit® | Ion Exchange Resins | LANXESS

Rozdelenie ionexov, ich použitie a využitie, technické listy, karty bezpečnostných údajov vám aj v slovenskom jazyku zašleme na požiadanie. Pre aplikáciu ionexových hmôt LEWATIT vám výrobca ponúka k dispozícií výpočtový program voľne stiahnuteľný na stránke výrobcu.

▷ LewaPlus® | Design Software | LANXESS

Aktuálna informácia pre odberateľov:

Vzhľadom k veľmi nepriaznivej medzinárodnej situácií a neustále stúpajúcich cien energií, palív a výrobných surovín, bol výrobca nútený zaviesť na prechodné obdobie energetický a dopravný príplatok pri dodávkach ionexových hmôt LEWATIT. Tento príplatok je aktualizovaný na mesačnej báze podľa vývoja cien. Daná situácia nás veľmi mrzí, ale sme nútení tento príplatok ako samostatnú položku pripočítavať k ponúkaným cenám. Viac informácií viď príloha pdf.

Informácie o Ionexových hmotách

Ionex

Ionex je menič rôznorodých iónov. Jedná sa o vysokomolekulárnu látku s dostatočnou pórovitosťou, ktorej základný skelet na povrchu nesie náboj. V praxi používané meniče iónov (ionexy) sú väčšinou syntetické vysokomolekulárne organické látky, najčastejšie na báze styrénu, polyakrylátu, fenolformaldehydových živíc a podobne. Ako sieťovacie činidlo je obvykle použitý divinylbenzén v rôznych koncentráciách, ktorých výška ovplyvňuje do značnej miery selektívne a bobtnacie vlastnosti ionexu. Na polymérnom skelete je ukotvená funkčná skupina, ktorá je vo vodnom prostredí schopná disociácie. Táto skupina nesie náboj, ktorý je kompenzovaný protiiónom. Podľa druhu protiontu rozlišujeme rôzne pracovné cykly (alebo aj formy ionexu). Anex je menič aniónov. Funkčná skupina anexu má kladný náboj, protiión záporný náboj. Najčastejšími protiontmi sú OH- (jedná sa o anex v OH cyklu), alebo Cl- (anex v Cl cyklu). Cieľom anexu je odstránenie aniónov z vodného roztoku.

Anex

Anexy sa dajú rozdeliť podľa schopnosti disociácie/protonizácie na:

Silno bázické – sú schopné disociácie pri akomkoľvek pH. Funkčná skupina je tvorená kvartérnou amóniovou soľou. Rozlišujú sa dva typy silne bázických anexov – typ I, ktorý má na atóme dusíka naviazané tri metylové skupiny; a typ II, ktorý má na dusíku odlišné skupiny (dve metylové skupiny a jednu hydroxyetylovú). Ďalším typom je potom selektívny ionex na odstraňovanie dusičnanov z pitnej vody, ktorý má na dusíku naviazané tri etylové skupiny. Zatiaľ čo Typy I a II uprednostňujú väzbu so síranovým aniónom pred dusičnanovým, tento ionex uprednostňuje väzbu s dusičnanovým aniónom.

Slabo bázické – protonizujú iba v neutrálnom a kyslom pH, obvyklou funkčnou skupinou bývajú aminoskupiny.

Katex

Katex je menič katiónov. Funkčná skupina katexu má záporný náboj, protiión kladný náboj. Najčastejšími protiontmi sú H+ (jedná sa o katex v H cykle), alebo Na+ (katex v Na cykle). Cieľom katexu je odstránenie katiónov z vodného roztoku.

Katexy sa dajú rozdeliť na:

Silne kyslé – disociujú pri všetkých hodnotách pH.

Slabo kyslé – disociujú iba v neutrálnom a zásaditom pH.

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Použitie ionexov:

Zmäkčovanie vody

Pomocou ionexu sa dajú odstrániť ióny Ca2+ a Mg2+. Na tieto účely sa používajú silné katexy spravidla v sodíkovom cykle. Soľnosť roztoku zostane zachovaná – ióny vápnika a horčíka sú nahradené sodnými iónmi.

Deionizácia vody

Na deionáciu vody sa používa slabo kyslý katex v H-cykle, ktorý vymení všetky katióny. Za neho sa zaraďuje slabo bázický anex v OH cykle, ktorý vymení väčšinu aniónov. Produktom je deionizovaná voda.

Demineralizácia vody

Demineralizovanú vodu získame zaradením silne bázického anexu v OH cykle za kolónu na výrobu deionizovanej vody. Tento ionex odstráni aj zvyšky aniónov a oxid kremičitý.

Dekarbonizácia vody

Dekarbonizácia vody je odstránenie hydrogénuhličitanových aniónov. Vykonáva sa silne kyslým katexom v H cykle (moc sa už nepoužíva) alebo slabo kyslým katexom. Odstránenie možno vykonávať aj „neutrálnou dekarbonizáciou“, kedy sa používa silne bázický anex v Cl-forme.

Odstránenie dusičnanov

Používajú sa silne bázické anexy II. typu. Regeneračný roztok po premývaní obsahuje veľké množstvo dusičnanov, ktoré sa likvidujú obvykle elektrolýzou.

Selektívne odstraňovanie ťažkých kovov

Na selektívne odstraňovanie ťažkých kovov sa používajú komplexotvorné ionexy. Predtým mali predovšetkým skupinu -SH alebo -S-S-H, reakciou s viacmocným kovom vznikol veľmi pevný komplex, ktorý sa však nedal regenerovať (musí sa spaľovať), jeho výhodou je silná afinita k ortuti. Dnes sa používajú ionexy so skupinami typu IDA, NTA, alebo EDTA, ktoré s kovom vytvára cez atóm kyslíka alebo dusíka koordinačnú väzbu.

Odstránenie amoniakálneho dusíka

Amoniakálny dusík je vo vode indikátorom fekálneho znečistenia. Na jeho odstránenie sa používajú predovšetkým zeolity, pretože sú lacné a majú dobrú afinitu k jednomocným katiónom. Na druhú stranu majú malú kapacitu a nedajú sa regenerovať. Používajú sa napríklad do mačkolitov, niekedy sa aj pridávajú dobytku do krmiva.

Likvidácia roztokov s komplexne viazanými kovmi

Táto technológia sa používa predovšetkým na získavanie vzácnych kovov z roztokov, prípadne na odstraňovanie toxických látok. Používajú sa ionexy, ktoré dokážu kov z komplexu nadviazať na ionex, v roztoku zostane iba roztok komplexotvorného činidla. Ako funkčné skupiny ionexov sa používajú napríklad aminometylpyridín, oligoetylénamíny (TETA, TEPA, PEHA, …) a podobne. Niektoré z nich sú vysoko špecifické.

Odstraňovanie aniónov ťažkých kovov

Používa sa silne bázický anex v Cl cykle. Pokiaľ je v zachytenom anióne drahý kov, ionex sa spáli a kov sa oddelí. Pokiaľ ionex nemožno spáliť (alebo je to drahé), používa sa regenerácia rhodanidom draselným KSCN, z jeho roztoku sa potom kov získa elektrolýzou.

 

Popis ku jednotlivým typom ionexových hmôt:

LEWATIT HD 50

Lewatit® HD 50 je ionexová živica (hmota), ktorej funkčné skupiny sú obsadené živinami, ktoré sú nevyhnutné pre výživu rastlín ako hlavne dusík, fosfor a draslík. Tieto látky sú pre výživu rastlín potrebné, avšak vo vode sú buď neprítomné alebo len v malom množstve.

Lewatit® HD 50 je NPK hnojivo na báze ionexov s dlhodobým účinkom. To je obzvlášť vhodné pre dlhodobé dodávanie výživných látok okrasným rastlinám bez zeminy (hydrokultúry).

Lewatit® HD 50 je v súlade s vyhláškou z roku 2002.

Lewatit® HD 50 je vo vode nerozpustný, a napriek tomu zaisťuje zdravý vývoj a rast rastlín prostredníctvom nasledujúcich postupov výmeny.

Iba niektoré soli obsiahnuté vo vode, ako napr. draslík a síran horečnatý, sú pre výživu rastlín užitočné. Prevažná väčšina týchto solí však môže byť využitá pre rastliny iba čiastočne, a soli môžu byť dokonca škodlivé. Úlohou Lewatitu® HD 50 je nepoužiteľné soli naviazať a na ionexe naviazané výživné látky uvoľniť do vody. Napr. sodík, chlorid alebo kyslý uhličitan draselný z vody naviazať a do vody uvoľniť dusičnan amónny alebo fosforečnan draselný.

Rovnakým spôsobom dodáva Lewatit® HD 50 pre výživu rastlín dôležité stopové prvky napr. železo, mangán, meď, zinok, bór alebo molybdén tak, že sú pre rastlinu ihneď v prijateľnej forme.

Zvyšovanie množstva ionexu Lewatit® HD 50 nespôsobuje zvýšenie koncentrácie solí preto, lebo iba vo vode obsiahnuté ióny spôsobujú výmenu za ióny naviazané na ionexe, ktoré sa ako vytesnené uvoľňujú do roztoku.

Výhoda Lewatitu® HD 50 je hlavne v tom, že výživné soli sa počas potreby rastliny navzájom vymieňajú. Týmto sa získava omnoho širšia možnosť použitia pre optimálnu výživu sortimentu rastlín pri porovnaní s možnosťami tekutého hnojiva.

Podľa skúseností postačuje 20 – 30 ml ionexu Lewatit® HD 50, ktoré zabezpečuje bezchybnú výživu rastliny s výškou 0,5 m na dobu 3 – 4 mesiace. Voda, ktorá sa vyparuje, musí byť doplňovaná. Po 3 – 4 mesiacoch je potrebné pre rastlinu o výške 0,5 m pridať ďalšich 20-30 ml Lewatitu® HD 50 do hrdla vodoznaku na zabezpečenie výživy rastliny po dobu ďalších 3-4 mesiacov.

 

LEWATIT S 1567

Lewatit® S 1567 je potravinársky katex, patrí do skupiny silnokyslích katexov s guličkami rovnakej veľkosti (monodisperzné) na báze styrén-divinylbenzénového kopolyméru. Lewatit® S 1567 sa vyrába bez použitia rozpúšťadla.

Monodisperzné guľôčky sú chemicky a osmoticky veľmi stabilné a dajú sa účinne dezinfikovať na spracovanie pitnej vody.

Optimalizovaná kinetika vedie k zvýšenej prevádzkovej kapacite v porovnaní s ionomeničovými živicami s heterodisperznou distribúciou veľkosti guľôčok.

 Lewatit® S 1567 je vhodný najmä pre:

» zmäkčenie vody v špeciálnych systémoch s pravidelnou dezinfekciou

» zmäkčenie pitnej vody

 Lewatit® S 1567 dodáva filtračnému lôžku špeciálne vlastnosti:

» vysoké výmenné prietoky počas regenerácie a pracovného zaťaženia

» dobré využitie celkovej kapacity

» nízka potreba pracej vody

» rovnomerný prienik regenerantov, vody a roztokov a tým rovnomerne vytvorenú pracovnú zónu

» takmer lineárne prebiehajúci gradient tlakovej straty v celej vrstve výšky ionexu, a tým možnosť pracovať s väčšou výškou  vrstvy ionexu.

 

 

LEWATIT MonoPlus M 500

LEWATIT® MonoPlus M 500 patrí do skupiny silnobázických gélových anexov, vyznačuje sa guličkami rovnakej veľkosti rovnakého priemeru (monodisperzné), ktoré sú na báze styréndivinylbenzén kopolyméru. Monodisperzné guličky majú vysokú chemickú a osmotickú stálosť.
Optimalizovaná kinetika vedie k zvýšenej prevádzkovej kapacite v porovnaní s ionexovými hmotami, ktoré majú heterodisperzné delenie zrna.

LEWATIT® MonoPlus M 500 je vhodný najmä pre:

» demineralizáciu vody pre výrobu priemyselnej pary, napr. Lewatit® WS System, Lewatit®
Liftbed System alebo Lewatit® Rinsebed System

» jemné dočistenie filtrom-Lewatit® Multistep System v kombinácii s LEWATIT® MonoPlus S 108 H

LEWATIT® MonoPlus M 500 dodáva špeciálne vlastnosti filtračnému lôžku:

» vysokú výmennú rýchlosť pri regenerácii a prevádzkovaní

» dobré využitie celkovej kapacity

»nízku potrebu pracej, vymývacej vody

» veľmi rovnomerný prienik regenerantov, vody a roztokov, a tým rovnomerne vytvorenú
pracovnú zónu

» takmer lineárny prebiehajúci gradient tlakovej straty v celej vrstve výšky ionexu, čo umožňuje
pracovať s väčšou výškou vrstvy ionexu

Špeciálne vlastnosti tohto produktu sa dajú plne využiť len ak postupy a technológia zodpovedajú
aktuálnemu stavu techniky.

 

LEWATIT MonoPlus S 108

 

Lewatit® MonoPlus S 108 patrí do skupiny silnokyslých gélových  katexov v Na-forme s guličkami rovnakej veľkosti (monodisperzné), založený na kopolymére so styrénu a divinylbenzénom. V dôsledku špeciálneho výrobného procesu je tento typ živice extrémne odolný voči chemickému, osmotickému a mechanickému zaťaženiu. To umožňuje dosahovať veľmi nízke výluhy, dokonca aj za obzvlášť kritických podmienok, ako sú vyššie teploty, prítomnosť oxidantov (02, Fe-oxidov) a externých regeneračných procesov. Dokonca aj pri veľmi krátkych cykloch (jeden cyklus = servis + regenerácia) špeciálna ionexová matrica vedie k dosahovaniu vysokých životných cyklov v demineralizačných procesoch. Vysoká celková kapacita má za výsledok vysoké prevádzkové kapacity pri veľmi nízkom iónovom rozptyle a veľmi vysokej efektívnosti využitia regeneračného činidla.

V dôsledku extrémne vysokej monodisperzity a veľmi nízkemu obsahu jemných častíc je možné dosahovať obzvlášť nízke straty tlaku a zároveň to vedie k efektívnej a nákladovo optimalizovanej prevádzke v demineralizačných staniciach.

Lewatit® MonoPlus S 108 je obzvlášť vhodný pre:

 

» demineralizáciu vody pri priemyselnej výrobe pary, kde sa využívajú súprudné, resp. moderné protiprúdne systémy ako napr. Lewatit WS System, Lewatit Liftbed System alebo Lewatit Rinsebed System

» jemné dočistenie s využitím  Lewatit Multistep systému alebo klasického mixbedu v kombinácii s nasledujúcimi aniónovými zložkami: Lewatit® MonoPlus M 500 MB, Lewatit® MonoPlus M 800, Lewatit® MonoPlus M 600, Lewatit® MonoPlus MP 500, Lewatit® MonoPlus MP 800 a Lewatit® MonoPlus MP 600

 

Lewatit® MonoPlus S 108 dodáva živicovému lôžku špeciálne vlastnosti:

» vysoké prietoky počas regenerácie a zaťaženia

» vysoká prevádzková kapacita pri nízkej spotrebe regenerantu

» nízka potreba oplachovej vody

» homogénne množstvo spotrebovaných regenerantov, vody a roztokov, výsledkom čoho je homogénna operačná zóna

» virtuálne  lineárny poklesový gradient po celej výške lôžka, čo umožňuje prevádzku pri vyššej hĺbke lôžka

» nízke emisie TOC a vysoká odolnosť voči oxidačnému zaťaženiu

» dobrá separácia komponentov pri používaní mixbedu.

 

LEWATIT NM 60

Lewatit NM 60 je vysoko regenerovaná iónomeničová živica so zmiešaným lôžkom z chemickej ekvivalentnej zmesi typu 1, silne bázickej aniónovej výmennej živice a silne kyslej katexovej živice.

Lewatit NM 60 je špeciálne upravený na vysokú konverziu a nízku hodnotu TOC, aby spĺňal najnáročnejšie normy pre vysokú čistotu vodného hospodárstva.

Lewatit® NM 60 je obzvlášť vhodný pre aplikácie uvedené nižšie:

 • v jednotkách so zmiešaným lôžkom na dočistenie po primárnych demineralizačných systémoch
 • v spracovateľskom priemysle
 • v elektronickom priemysle
 • v malých priemyselných podnikoch 
 • na odstraňovanie rádioaktívneho odpadu
 • v demineralizačných systémoch.

 

LEWATIT MonoPlus MP 68

 Lewatit® MonoPlus MP 68 patrí do skupiny slabobázických makroporéznych anexov s guličkami rovnakej veľkosti (monodisperzné), ktoré sú na báze styrén-divinylbenzén kopolyméru. Tieto monodisperzné guličky majú vysokú chemickú a osmotickú stálosť. Optimalizovaná kinetika vedie k zvýšenej prevádzkovej kapacite v porovnaní s ionexami, ktoré majú heterodisperzné delenie zrna.

Lewatit® MonoPlus MP 68 je vhodný najmä pre:

» demineralizáciu vody pre výrobu priemyselnej pary v kombinácii so silno zásaditými ionexovými hmotami ako Lewatit® MonoPlus M 500 obzvlášť odporúčaná pre systém Lewatit WS

» čistenie preplachovacích vôd s elektrolytickým povlakom

» demineralizácia vody s vysokou koncentráciou kyseliny humínovej  a iných organických látok za účelom ochrany silno zásaditého anexu pred znečitením

 

Lewatit® MonoPlus MP 68 dodáva špeciálne vlastnosti živicovej vrstve:

 • vysokú výmennú rýchlosť pri regenerácii a prevádzkovaní
 • dobré využitie celkovej kapacity
 • nízka potreba pracej vody
 • rovnomerný prienik regenerantu, vody a roztokov, a tým rovnomerne vytvorenú pracovnú zónu
 • takmer lineárny prebiehajúci gradient tlakovej straty v celej vrstve výšky ionexu, čo umožňuje pracovať s väčšou výškou vrstvy ionexu

 

 LEWATIT MonoPlus SP 112

Lewatit® MonoPlus SP 112 sa vyznačuje guličkami rovnakého priemeru (monodisperzné zrnenie). Patrí do skupiny silnokyslých makroporéznych katexov, ktoré sú na báze styroldivinylbenzolových kopolymerátov. Jeho monodisperzné guličky sú chemicky nezvyčajne stabilné a osmoticky vysoko zaťažiteľné. Výhodná kinetika, vedie k podstatne lepšiemu využitiu kapacity, s porovnateľnými ionexami, ktoré majú heterodisperzné delenie zrna.

Lewatit® MonoPlus SP 112 sa prednostne zvlášť hodí:

 

» na odsolenie vôd pre priemysenú výrobu pary v protiprúdnom systéme, napr. LEWATIT® WS System, LEWATIT® Liftbed System alebo LEWATIT® Rinsebed System

» jemné dočistenie Lewatit® Multistep System v kombinácii s Lewatit® MonoPlus MP 800

» na zmäkčovanie kondenzátu

» na jemné čistenie kondenzátu v kombinácii s Lewatit® MonoPlus MP 800

» odstránenie katiónov v prúde úžitkovej vody (kov, plasty atď.)

 

Lewatit® MonoPlus SP 112 dodáva filtračnému lôžku zvláštne vlastnosti:

 • vysokú výmennú rýchlosť pri regenerácii a zaťažení
 • dobrú využiteľnosť celkovej kapacity
 • nízku potrebu pracej vody
 • rovnomerný prienik regenerantu, vody a roztokov, a tým rovnomerne vytvorená pracovná zóna
 • takmer lineárne prebiehajúci gradient tlakovej straty v celej vrstve výšky ionexu, tým možnosť pracovať s väčšou výškou vrstvy ionexu. 

 

KBÚ (karty bezpečnostných údajov, prípadne TL (technické listy) vieme zaslať na vyžiadanie