• Kontaktujte nás telefonicky +421-2-65412936 alebo cez
  • Email sample@sample.sk

Poslanie :

Spokojnosť našich zákazníkov s dodávkou tovarov v požadovanej kvalite, v stanovených termínoch a na dohovorené miesto je našou hlavnou prioritou.

ISO 9001
Certifikát kvality ISO 9001
Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 14001
ISO certifikát LANXESS
ISO certifikát LANXESS
ISO certifikát LANXESS
ISO certifikát LANXESS

Politika kvality a environmentu

1. Požiadavky zákazníka sú v našej spoločnosti na prvom mieste, preto k ich uspokojeniu pristupujeme s náležitou vážnosťou a zodpovednosťou.

2. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje význam a dôležitosť svojich
pracovníkov a preto im vytvára vhodné pracovné prostredie pre plné využitie ich schopností v prospech naplnenia cieľov spoločnosti.

3. Pri realizácii obchodných činností je dôležitá predovšetkým kvalita našich dodávateľov. Na základe tejto skutočnosti sa so starostlivo vybranými dodávateľmi snažíme vytvárať dlhodobé obojstranne výhodné zväzky a partnerstvá.

4. Základom pre vykonávanie našich činností a dosiahnutie stanovených cieľov je vykonaná procesná analýza a uplatňovaný systémový prístup k riadeniu realizácie.

5. Všetky realizované činnosti dôkladne monitorujeme a analyzujeme. Takto získané podklady sú základom pre prijímanie našich rozhodnutí.

6. Neustále sledujeme vývojové trendy v oblasti nášho podnikania a snažíme sa im prispôsobiť a držať s nimi krok.

 

Záväzok vedenia:
 
Vedenie spoločnosti SAMPLE Bratislava, s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zaistí plnenie už aplikovaných požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi filozofiu našej spoločnosti a preto :

- dôsledne dodržiavame záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy

- plníme environmentálne ciele

- zaväzujeme sa chrániť životné prostredie, vrátane prevencie jeho znečisťovania pri hospodárnom narábaním s dostupnými zdrojmi

- zvyšujeme povedomie o životnom prostredí prostredníctvom školení so zameraním na zlepšovanie systému manažérstva environmentu podľa normy STN EN ISO 14001:2016 s cieľom zlepšovať environmentálne správanie.