Sample.sk

Ochnrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov spracúvaných obchodnou spoločnosťou SAMPLE Bratislava, s.r.o.

  1. Naša obchodná spoločnosť spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje od našich odberateľov tovaru (kupujúcich) alebo poskytnuté od našich dodávateľov tovarov a služieb našej spoločnosti (predávajúcich) – (ďalej spolu len ako Partner), ktoré boli našej spoločnosti slobodne poskytnuté e-mailom, či iným spôsobom, a to najmä meno a priezvisko odberateľov alebo dodávateľov alebo ich oprávnených zástupcov, ak ide o obchodné spoločnosti zastúpené fyzickou osobou, adresa, email, telefóne číslo, ak je to potrebné, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, kde zmluvnými stranami sú naša obchodná spoločnosť na strane jednej a uvedené subjekty na strane druhej a/alebo na vybavenie žiadostí od týchto subjektov pred uzavretím zmluvy súvisiacich s predávaným tovarom alebo službami, a  pre plnenie povinností našej obchodnej spoločnosti uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z uvedených zmlúv a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Záujemca o obchodnú spoluprácu alebo existujúci zmluvný partner našej obchodnej spoločnosti (ďalej spolu len ako Partner) môže zaškrtnutím príslušného políčka na internetovej stránke našej obchodnej spoločnosti na adrese http://www.sample.sk/-dopyt  prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií prostredníctvom e-mailu o novinkách alebo obchodných ponukách našej obchodnej spoločnosti. Zaškrtnutím tohto políčka tak tento Partner ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne našej obchodnej spoločnosti v zmysle platného Zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – zasielanie informácií prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento prípadný súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Partner na dobu 5 rokov.
  3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môže Partner kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od našej spoločnosti, ktorý mu bude zaslaný alebo zaslaním osobitného e-mailu.
  4. Partner podľa bodu 1. alebo 2. (ďalej spolu len ako Partner) zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Partner povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť našej obchodnej spoločnosti najmä spôsobom, ktorým ich poskytol alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte, ak mu bude vytvorený.
  5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
  6. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby. Partner má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Partner zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.
  1. V prípade, že si u našej obchodnej spoločnosti uplatňuje Partner niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Partnera nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má naša obchodná spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si naša obchodná spoločnosť právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
  1. Ako dotknutá osoba má Partner právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
  1. Naša obchodná spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
  1. Osobné údaje Partnera môžu byť poskytnuté aj tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, a to najmä v rámci spracovania objednávok a plnenia zmlúv v nevyhnutnom rozsahu môžu byť poskytované zmluvným poskytovateľom služieb našej obchodnej spoločnosti, ako napr. prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy.