Certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, ISO certifikát LANXESS

     

 

Poslanie :

Spokojnosť našich zákazníkov s dodávkou tovarov v požadovanej kvalite, v stanovených termínoch a na dohovorené miesto je našou hlavnou prioritou.

 

Politika kvality a environmentu

1. Požiadavky zákazníka sú v našej spoločnosti na prvom mieste, preto k ich uspokojeniu pristupujeme s náležitou vážnosťou a zodpovednosťou.

2. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje význam a dôležitosť svojich pracovníkov a preto im vytvára vhodné pracovné prostredie pre plné využitie ich schopností v prospech naplnenia cieľov spoločnosti.

3. Pri realizácii obchodných činností je dôležitá predovšetkým kvalita našich dodávateľov. Na základe tejto skutočnosti sa so starostlivo vybranými dodávateľmi snažíme vytvárať dlhodobé obojstranne výhodné zväzky a partnerstvá.

4. Základom pre vykonávanie našich činností a dosiahnutie stanovených cieľov je vykonaná procesná analýza a uplatňovaný systémový prístup k riadeniu realizácie.

5. Všetky realizované činnosti dôkladne monitorujeme a analyzujeme. Takto získané podklady sú základom pre prijímanie našich rozhodnutí.

6. Neustále sledujeme vývojové trendy v oblasti nášho podnikania a snažíme sa im prispôsobiť a držať s nimi krok.

7. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje význam a dôležitosť svojich pracovníkov a preto im vytvára vhodné pracovné prostredie pre plné využitie ich schopností v prospech naplnenia cieľov spoločnosti.

 

Záväzok vedenia :

Vedenie spoločnosti SAMPLE Bratislava, s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zaistí plnenie už aplikovaných požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi filozofiu našej spoločnosti a preto :

- dôsledne dodržiavame záväzky vyplývajúcej z platnej environmentálnej legislatívy

- plníme environmentálne ciele

- zaväzujeme sa chrániť životné prostredie, vrátane prevencie jeho znečisťovania pri hospodárnom narábaním s dostupnými zdrojmi

- zvyšujeme povedomie o životnom prostredí prostredníctvom školení so zameraním na zlepšovanie systému manažérstva environmentu podľa normy STN EN ISO 14001:2016 s cieľom zlepšovať environmentálne správanie.

 

V Bratislave 30.3.2018